30101064 // ungdomsskolen@dragoer.dk

Om os

Mød Ungdomsskolen 

 

I Dragør Ungdomsskole er vi tre fuldtidsansatte medarbejdere.

 

Christoffer Søe, leder af Ungdomsskolen

Christoffer varetager ledelsen af ungdomsskolen fra skolens kontor på St. Magleby Skole.

 

Martin Sleimann, naturvejleder 

Martin bruger halvdelen af tiden i ungdomsskolen og den anden halvdel på naturliv.

 

Kay Weiss, friluftsvejleder

Kay bruger al sin tid på friluftsliv, grejbanker mm.

 

Ungdomsskolens rammer

Herudover er der ansat ca. 20 timelærere gennem sæsonen. Det uddannelsesmæssigt alsidige billede blandt lærerne gør undervisningen på skolen særdeles dynamisk. Ansættelsesformen for den enkelte lærer gør os i stand til at handle fleksibelt og hurtigt i forhold til krav om fagudbud.

Undervisningen foregår dels på sæsonhold og dels på kortere kurser, f.eks. weekendkurser. Undervisningen er gratis og frivillig. Dog kan der betales for rejser og materialer.

Tilbuddene omfatter almen undervisning i håndværksmæssige fag, kunstneriske fag, erhvervsmæssige fag, samfundsmæssige fag, familiemæssige fag, sociale fag, natur- og sundhedsfag, samt øvrige almene fag, som de unge ønsker undervisning i.

Desuden tilbydes undervisning i prøveforberedende fag, specialundervisning, kurser for indvandrere og undervisning i knallertkørsel. Der tilbydes og arbejdes med "lærerstyrede" projekter, unges egne projekter og internationale projekter.

Ungdomsskolen har ikke sin egen bygning, så derfor er undervisningen placeret på flere af kommunens skoler og på lokaliteter, hvor der er gunstige forhold.

 

Ungdomsskolens retsgrundlag

 

Bekendtgørelse om ungdomsskolens virksomhed

I medfør af § 3, stk. 5, i lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 13. september 2000, fastsættes:

§ 1. Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte:
1) Almen fritidsundervisning. som er i overensstemmelse med ungdomsskolens formål
2) Undervisning i enkelte fag som kan afsluttes med folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens 10.-klasseprøve.
3) Specialundervisning for unge med fysiske eller psykiske handicap.
4) Særligt tilrettelagt undervisning for udlændinge i dansk sprog, dansk kultur og danske samfundsforhold.

§ 2. Undervisning efter § l, nr. 2, skal være tilrettelagt så kravene i bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver m.v. er opfyldt.

§ 3. Særligt tilrettelagt undervisning efter § l, nr. 4, tilbydes udlændinge, der har opfyldt undervisningspligten, men ikke er fyldt 18 år. Undervisningen skal styrke deltagernes kompetence til at benytte samfundets almindelige undervisningstilbud.
    Stk. 2. Hvis det ikke anses for muligt eller rimeligt at tilbyde denne undervisning i ungdomsskolen. kan kommunalbestyrelsen lade de pågældende deltage i den undervisning, der etableres i henhold til lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre.

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbuddet ud over den i § l nævnte undervisning skal omfatte:
 l) Heltidsundervisning på folkeskolens 8. og 9. klassetrin. jf. folkeskolelovens § 14, § 18, stk. 3 og § 33, stk. 3.
2) Heltidsundervisning, der giver mulighed for at følge 10. klasse, og aflægge de tilhørende prøver, jf. folkeskolelovens § 8, stk. 1-4, § 14 og § 18, stk. 3.
3) Undervisning i færdselslære og knallertkørsel, med henblik på erhvervelse af knallert- bevis, efter de gældende regler.
4) Aktiviteter der i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i et samspil med f.eks. skole-, social-, beskæftigelses- og fritidsområderne.
    Stk. 2. Heltids undervisning efter stk.. l, nr. l, skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningen er ikke bundet af folkeskolens regler om deling på klassetrin, fagrække, læseplaner, timeopdeling m.v., jf. dog folkeskolelovens § 18, stk. 3.
    Stk. 3. Heltidsundervisning efter stk.. l, nr. 2, skal opfylde kravene til den obligatoriske undervisning i folkeskolens 10. klasse.

§ 5. Kommunalbestyrelsen kan udover de i § l og § 4 nævnte tilbud beslutte, at ungdoms- skoletilbuddet også skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed.
    Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter de økonomiske vilkår for deltagelse i ungdoms- skolens klub- og fritidsvirksomhed, så de er i overensstemmelse med den tilsvarende virksomhed efter lov om støtte til folkeoplysning.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2000, og har virkning fra den l. august 2000.
    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 73 af 13. februar 1996 om ungdomsskoler ophæves.

 

Værdigrundlag for Dragør Ungdomsskole

Ungdomsskolen: 1)

  1. Skaber rum til personlig udvikling. 
  2. Giver mulighed for nye venskaber. 
  3. Er et sted hvor man kan få nedbrudt sine fordomme. 
  4. Skaber nye netværk på tværs af bydelene. 
  5. Er udadsøgende fra lokalt til regionalt til nationalt til internationalt. 
  6. Er nærvær. 
  7. Er læring. 
  8. Er en af de broer vi bygger mellem barndom og voksendom.

 

Vedtægter for ungdomsskolen bestyrelse 2018

 

§ 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Der oprettes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 10 medlemmer

-          2 repræsentanter for henholdsvis DA (Dansk Arbejdsgiverforening) og LO (Landsorganisationen i Danmark)

-          1 medarbejderrepræsentant

-          2 elevrepræsentanter

-          1 forældrerepræsentant for en af skolebestyrelserne

-          2 repræsentanter for Dragørs foreningsliv

-          2 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen

Stk. 2. Samtlige medlemmer har stemmeret. Eleverne må dog ikke deltage i afstemninger om eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner.

Stk. 3. Ungdomsskolelederen deltager i ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret. Ungdomsskolelederen er tillige sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og sørger for den fornødne sekretariatsbistant til denne.

Stk. 4. Ungdomsskolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne uden stemmeret, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

§ 2 Valg

Stk. 1. Valgperioden for de i § 1 nævnte repræsentanter er fire år. Valgperioden for elevrepræsentanter er dog et år.

Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsesrepræsentanter udpeges eller vælges snarest muligt efter hvert kommunalvalg, undtaget elevrepræsentanterne, der, jf. stk. 1, vælges hvert år inden 1. december.

Stk. 3. Hvis et medlem udtræder af ungdomsskolebestyrelsen, indtræder en stedfortræder i bestyrelsen for resten af valgperioden.

Stk. 4. Repræsentanterne for DA og LO vælges af ungdomsskolelederen.

Stk. 5. Ungdomsskolens leder afvikler valg for medarbejderne. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Valget sker ved bundet flertalsvalg.

Stk. 6. Ungdomsskolens leder afvikler valg for eleverne. Der skal vælges to elever til bestyrelsen.

Stk. 7. Forældre fra skolebestyrelserne vælges til ungdomsskolebestyrelsen internt i skolebestyrelserne, koordineret af folkeskolelederne.  

Stk. 8. Repræsentanter fra Dragørs foreningsliv vælges af ungdomsskolelederen.

Stk. 9. Repræsentanterne for Kommunalbestyrelsen vælges af Kommunalbestyrelsen inden for dets medlemskreds.

§ 3 Ungdomsskolebestyrelsens opgaver

Stk. 1. Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget for ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, og fastlægger på baggrund heraf og af ordningen efter ungdomsskolelovens § 4 ungdomsskolens indhold og omfang.

Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af ungdomsskoleinspektør, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere. Ungdomsskolebestyrelsen ansætter og afskediger timelønnede lærere og andre timelønnede pædagogiske medarbejdere.

Stk. 3. Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen. Ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.

§ 4 Arbejdsgang

Stk. 1. Ungdomsskolebestyrelsen vælger selv sin formand og en næstformand til at fungere, når formanden har forfald.

Stk. 2. Der holdes møde så ofte formanden eller tre af medlemmerne finder det fornødent. Der afholdes møde mindst fire gange om året.

Stk. 3. Formanden leder forhandlingerne og sørger for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Et mindretal kan forlange at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen og medsendt ungdomsskolebestyrelsens udtalelser.

Stk. 4. Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5. Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5 Ikrafttræden

Vedtægten træder i kraft den 14.12.2017.

Ved specificering af Ungdomsskolens formål og aktiviteter henvises til Ungdomsskolens handleplan.